Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego ŻET Technologies https://shop.zet-tech.eu

 

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego https://shop.zet-tech.eu przez ŻET Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Stanisława Zwierzchowskiego 19 lok. B14, NIP: 7822905506.

 

II. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów sklepu https://shop.zet-tech.eu są przetwarzane przez ŻET Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Stanisława Zwierzchowskiego 19 lok. B14.
 2. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić ŻET Technologies Sp. z o.o. realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów znajdują się w polityce prywatności.

 

III. Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie https://shop.zet-tech.eu są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

 

IV. Zamówienia

 1. Sklep internetowy https://shop.zet-tech.eu umożliwia Klientom:
 • składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym https://shop.zet-tech.eu i zawierania umów sprzedaży na odległość.
 • uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.
 1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie https://shop.zet-tech.eu kierowane przez ŻET Technologies Sp. z o.o. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 2. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę https://shop.zet-tech.eu lub poprzez adres e-mail shop@zet-tech.eu. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez ŻET Technologies Sp. z o.o. .
 4. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie Zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „w realizacji” lub „wysłane”.
 5. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 6. Wszelkie wpłaty dokonane na poczet realizacji złożonego zamówienia rozumiane jako płatność przedpłacona (kaucja, zaliczka) są bezzwrotne.

 

V. Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym https://shop.zet-tech.eu dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.
 2. Jeżeli nie ustalono inaczej dostawa serwerów obliczeniowych następuje w drodze odbioru osobistego przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Stanisława Zwierzchowskiego 19 lok. B14 w Poznaniu (61-249 Poznań) w godzinach pracy Sprzedawcy.
 3. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
 • czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
 • czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 1. W przypadku wybrania formy dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej klient akceptuje ryzyko związane z wyborem formy wysyłkowej i bierze na siebie odpowiedzialność za szkody powstałe w transporcie.
 2. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń Klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ŻET Technologies Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody.

 

VI. Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta:
 • Przed wydaniem towaru Klientowi:
  1. Przelewem na rachunek bankowy ŻET Technologies Sp. z o.o.
  2. Kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  3. Innymi formami płatności dostępnymi w sklepie https://shop.zet-tech.eu.

      2. Wszelkie nieopłacone zamówienia po upływie 72 godzin zostają automatycznie anulowane.

 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

VII. Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 3. Wyłączone są zwroty oprogramowania zainstalowanego indywidualnie do nabywanego urządzenia tzw. licencja imienna.
 4. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
 6. Koszt zwrotu rzeczy ponosi Konsument.

 

VIII. Gwarancja

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego z tytułu rękojmi za wady – na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady wobec Klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego jest wyłączona w zakresie dopuszczalnym przez prawo.
 3. Sprzedawca nie udziela gwarancji na podzespoły ani części składowe sprzętu komputerowego. W odniesieniu do wymienionych elementów obowiązuje wyłącznie gwarancja ich producenta, jeśli została udzielona.

 

IX. Serwis

Kontakt z Działem Wsparcia Technicznego odbywa się poprzez dedykowaną platformę https://helpdesk.zet-tech.eu/.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. W kontaktach z Klientem, ŻET Technologies Sp. z o.o. korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, czat, platforma helpdeskowa).
 2. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Sprzedawcy.
 3. Korzystanie ze sklepu internetowego https://shop.zet-tech.eu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

         a) Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub 10,

         b) Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej, Chrome w wersji 31 lub nowszej, włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

         c) Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl